Trinitate

Trinitatea sau Sfanta Treime – Trei Dumnezei sau Dumnezeu Triunic?

Despre Trinitate – este un concept crestin important care a nascut multe controverse de-a lungul veacurilor. Materialul prezent se vrea a fi un ajutor in formarea unei intelegeri corecte a unui subiect foarte complex.

Despre Trinitate

Scurt istoric
Arianism. Invatatura lui Arie (cca 256-cca 336), preot in Alexandria, discipol al lui Lucian
de Antiohia, acesta din scoala lui Origen (185-254), care, invocind anumite texte biblice (Pilde 8,22 ; In 14, 28 ; 17, 3), sustine ca fiinta lui Dumnezeu este unica si incomunicabila, si trageconcluzia ca Fiul nu are o natura identica cu Tatal. Separind firea Tatalui de cea a Fiului, Arie face o diferenta intre “nascut” si “creat”, de unde inferioritatea Fiului. Fiul e Dumnezeu nu in mod adevarat, prin nastere, ci este creat, de aceea El are un inceput. Arie a formulat erezia sa spunind:
“A fost un timp cind Fiul nu era”, adica Tatal a existat inainte de, si fara Fiul. Fiul nu este de aceeasi natura cu Tatal, dar se deosebeste de celelalte creaturi. El e cea dintii dintre creaturi, intelepciunea creata sau “chipul” lui Dumnezeu, instrumentul prin care Tatal a creat celelalte creaturi.
Desi a fost aparat de Eusebiu, episcop de Nicomidia, Arie a fost vehement criticat de
episcopii Alexandru si Atanasie de Alexandria. Sinodul I ecumenic formuleaza raspunsul ortodox impotriva ereziei ariene sub diverse expresii:” “Care din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii”, “nascut, iar nu facut”, “cel ce este de o fiinta cu Tatal”. Esenta Fiului este identica (v.HOMOOUSIOS) cu a Tatalui, iar nasterea Sa din Tatal este din veci, ceea ce inseamna ca Tatal n-a existat vreo data fara Fiul. Discipolii lui Arie s-au separat in doua grupuri: unul care sustinea ca nimic nu e comun intre Tatal si Fiul (eunomieni) ; altul care accepta ca Fiul are o esenta asemanatoare cu cea a Tatalui (homeeni). Disputa ariana nu se sfirseste cu Sinodul I Ecumenic (325), deoarece arianismul este adoptat de catre urmasii imparatului Constantin, Constant (353-362) si Valens (364-378), care persecuta pe partizanii Crezului de la Niceea. Pentru unii parinti ai Bisericii, erezia lui Arie ar fi o urma tirzie a politeismului pagin care, reducind divinitatea la o categorie fizica, adora creatura. Pentru patriarhul Fotie, arianismul ar fi o tentativa de a introduce elenismul in teologie, la care Biserica a rezistat combatind un pretins modalism, pe care episcopul Alexandriei l-ar fi exprimat intr-o omilie (tinuta in 318) despre unitate in Treime, Arie recurge la
subordinatianism hristologic, poate cea mai grava erezie pe care o cunoaste istoria Bisericii.

AFIRMAREA EXISTENŢEI UNUI SINGUR DUMNEZEU MANIFESTAT ÎN TREI
PERSOANE DIVINE – Trinitate sau Sfanta Treime

● Învăţătura Scripturii
“Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el
să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Geneza 1:26
“Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.” Deuteronom 6:4
“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh.” Matei 28:19
“Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”” Ioan 20:28
“după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre
ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” 1 Petru 1:2
“Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una
sunt.” 1 Ioan 5:7
● Învăţătura Spiritului Profetic
1. “Există trei persoane vii ale trioului ceresc; în numele acestor trei mari puteri – Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt – aceia care Îl primesc pe Hristos prin credinţă vie sunt botezaţi şi
aceste puteri vor coopera cu cei supuşi cerului în eforturile lor de a trăi o viaţă nouă în
Hristos.” Ev.615
2. “Dumnezeirii I s-a făcut milă de rasa omenească şi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt s-au angajatsă ducă la îndeplinire planul de mântuire.” CH 222
3. “Faceţi în aşa fel încât cele trei mari puteri ale cerului, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să fie
eficienţa voastră. Aceste puteri conlucrează cu cel care se predă fără rezerve lui Dumnezeu.” SW, 23.02.1904, p.122
4. “Sfinţirea noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Este împlinirea
legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu cei care s-au unit cu El, în părtăşie sfântă cu El,
cu Fiul Său şi cu Duhul Sfânt. Aţi fost născuţi din nou ? Aţi devenit o fiinţă nouă în Isus
Hristos ? Atunci cooperaţi cu aceste trei mari puteri ale cerului care lucrează în favoarea
voastră.” ST, 19.06.1901
5. “Cei care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, chiar la
intrarea în viaţa creştină declară public că au lepădat slujirea lui Satana şi au devenit
membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc.” 6T 91

IISUS HRISTOS – persoana divina in Trinitate sau Sfanta Treime

● Învăţătura Scripturii
“And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD: And I appeared unto
Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.” Exodus 6:2,3 KJV [… dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu IEHOVA. ]
“Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu Sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam,
lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele
Meu ca „Domnul.” Exodus 6:2,3 [comparaţi cu versiunea KJV în engleză, folosită şi de EGW, în care se menţionează în versetul 3 numele IEHOVA, spre deosebire de versiunea Cornilescu unde este omis]
“Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise
s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc.” Exod 3:2
“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii..” Isaia 9:6
“Am auzit glasul Domnului, întrebînd: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu
am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”” Isaia 6:8
“Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Coloseni 2:9
“„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel
ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” Apocalipsa 1:8
“Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu
sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.” Apocalipsa 22:12,13
● Învăţătura Spiritului Profetic
1. “Hristos a fost Cel care, din rugul de pe muntele Horeb, i-a vorbit lui Moise, zicând:
“EU SUNT CEL CE SUNT”… “Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce se numeşte
EU SUNT m-a trimis la voi'” (Exodul 3,14). Aceasta a fost garanţia eliberării lui Israel. De
aceea, când a devenit “asemenea oamenilor”, El Însuşi a declarat: EU SUNT. Pruncul din
Betleem, blândul şi umilul Mântuitor, este Dumnezeu “arătat în trup” (1 Tim. 3,16). Şi nouă
ne zice: “EU SUNT Păstorul cel bun”. “EU SUNT Pâinea vie”. “EU SUNT calea, adevărul
şi viaţa”.” DA 25
2. “La Ghedeon a venit chemarea din partea Domnului de a elibera pe poporul Său. În vremea aceea, el era ocupat cu treieratul grâului… Pe când lucra în ascuns şi linişte, el cugeta întristat la starea lui Israel şi se gândea cum ar fi putut fi îndepărtat jugul celor ce asupreau pe poporul lui. Deodată a apărut “Îngerul Domnului” şi i s-a adresat cu cuvintele: “Domnul este cu tine, viteazule!” Îngerul şi-a ascuns slava divină a prezenţei Sale, dar El nu era altul decât Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când un profet sau un înger transmitea o solie divină, cuvintele sale erau: “Domnul spune, voi face aceasta”, însă despre Persoana care a vorbit cu Ghedeon se spune: “Domnul i-a spus: Eu voi fi cu tine”.” TA 114
3. “Pentru a mântui pe călcătorul Legii lui Dumnezeu, Domnul Hristos, Cel egal cu Tatăl, a
venit pentru a trăi divinul în faţa oamenilor, pentru ca aceştia să înveţe să cunoască ce
înseamnă să ai cerul în inimă. El a arătat ce trebuie să fie omul pentru a merita darul preţios al vieţii, care valorează cât viaţa lui Dumnezeu.” FE 179
4. “Căutând să dea şi mai departe o bună îndrumare credinţei ei, Isus a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa”. În Hristos e viaţa originară, neîmprumutată, nederivată/pe care o are prin Sine Însuşi. “Cine are pe Fiul are viaţă” (1 Ioan 5,12). Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viaţa veşnică.” DA 530
5. “Cu solemnă demnitate, Isus a răspuns: “Adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte să se nască Avraam EU SUNT”.
Tăcerea s-a aşternut asupra acelei adunări. Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise
pentru a exprima ideea prezenţei veşnice, fusese pretins de acest Învăţător galilean ca
aparţinându-I. El Se anunţase ca fiind Cel existent prin Sine Însuşi, Cel făgăduit lui Israel, “a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).” DA 470
4. “Iehova, Cel veşnic, Cel ce are viaţă în Sine Însuşi, Cel necreat, El Însuşi fiind Izvorul şi
Susţinătorul a toate, este singurul îndreptăţit la suprema închinare şi adorare. Omului îi
este interzis să dea oricui altcuiva locul cel dintâi în simţămintele sale sau în slujirea sa.” PP 305
5. “Iehova este numele atribuit lui Hristos. „Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin
de încredere, şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit…”Isaia 12:2-4 “Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.” Isaia 26:2-4 (în eng. Căci în Iehova Domnul este putere veşnică”. ST. 3.05.1899, p.2
6. “Domnul I S-a arătat lui Avraam în vremea de demult şi i-a zis: “Eu sunt scutul tău şi
răsplata ta cea foarte mare” (Gen. 15,1). Aceasta este răsplata tuturor acelora care Îl urmează pe Isus Hristos. Să ajungi în armonie cu Iehova Emanuel – Acela “în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”, “în El locuieşte… toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2,3), să-L cunoşti, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide tot mai mult, ca să primească însuşirile Sale, să cunoască iubirea şi puterea Sa, să aibă bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos, să înţeleagă tot mai mult “care este lărgimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea dumnezeirii” (Efes. 3,18-19), – “Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul” (Isaia 54,17).” MB 35
7. “Dacă oamenii leapădă mărturia Scripturilor inspirate cu privire la dumnezeirea lui
Hristos, este zadarnic să discutăm această problemă cu ei, căci nici un argument, oricât de categoric ar fi, nu-i va convinge. “Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte” (1 Cor. 2,14). Nimeni dintre aceia care susţin această rătăcire nu poate avea o concepţie adevărată despre caracterul şi misiunea lui Hristos sau cu privire la marele plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului.” GC 524
8. “Domnul Isus Hristos , divinul Fiu al lui Dumnezeu, a existat din veşnicie, ca persoană
distinctă şi totuşi una cu Tatăl…” RH, 5.04.1906, p.8
9. “Hristos era Dumnezeu în esenţă şi în cel mai înalt sens. A fost cu Dumnezeu din toată
veşnicia, Dumnezeu peste toate, binecuvântat.” RH, 5.04.1906, p.8
10. “Din El [Cuvântul lui Dumnezeu] putem învăţa cât L-a costat mântuirea noastră pe Cel care de la început a fost egal cu Tatăl.” CT 13
11. “Hristos este pre-existent şi Fiu al lui Dumnezeu, existând prin Sine…” ST 29.08.1900
12. “El era egal cu Tatăl, infinit şi omnipotent… El este Fiul veşnic, care există prin Sine.” Ev. 615

DUHUL SFÂNT – persoana divina in Trinitate sau Sfanta Treime

● Învăţătura Scripturii
“Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui
Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.” Geneza 1:2
“Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li s-a făcut
vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.” Isaia 63:10
“Şi Duhul m-a răpit, şi am auzit înapoia mea dîrdăitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei.” Ezechiel 3:12
“Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci, Duhul m-a răpit şi ma
dus în curtea dinăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului! Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, şi un om stătea lângă mine. El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel şi împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel Sfânt, prin curviile lor şi prin trupurile moarte ale împăraţilor lor la moartea lor.” Ezechiel 43:4-7
“De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Matei 3:16, 17
“Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la
cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.” Marcu 13:11
“Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.” Luca
2:26
“Dar mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va
învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26
“Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să
ascunzi o parte din preţul moşioarei?”Fapte 5:3
“Duhul i-a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!”” Fapte 8:29
“Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni.”
Fapte 10:19
“Barnaba şi Saul, trimeşi de Duhul Sfânt, s-au coborît la Seleucia, şi de acolo au plecat cu
corabia la Cipru.” Fapte 13:4
“Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă
greutate decât ceea ce trebuie” Fapte 15:28
“Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.”
Fapte 16:7
“şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice
Duhul Sfânt: „Aşa vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta, şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” Fapte 21:11
“Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” Romani 8:26
“Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” 2
Corinteni 3:17
“Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua
răscumpărării.” Efeseni 4:30
● Învăţătura Spiritului Profetic
1. “În copilărie şi tinereţe, El [Hristos] a avut un caracter desăvârşit, ceea ce i-a marcat viaţa de după aceea. El creştea în înţelepciune şi cunoştinţă. Când privea aducerea jertfelor, Duhul Sfânt Îl învăţa că viaţa Sa urma să fie jertfită pentru viaţa lumii.” TA 167
2. “Noi trebuie să înţelegem că Duhul Sfânt, care este în aceeaşi măsură o persoană cum
este şi Dumnezeu [Tatăl] o persoană, umblă prin aceste locuri.” Manuscript 66, 1899.
(Dintr-o cuvântare ţinută elevilor de la şcoala din Avondale ) Ev 616
3. “Păcatului i se poate rezista şi poate fi biruit doar prin lucrearea puternică a celei de a Treia Persoane a Dumnezeirii, care nu vine cu o putere modificată ci în toată plinătatea puterii divine”. DA 671
4. “Lucrarea este pusă/prezentată în faţa fiecărui suflet care ţi-a manifestat credinţa în Isus
Hristos prin botez şi a devenit un beneficiar al lucrării celor trei persoane – Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt.” MS 57, 1900
5. “Duhul Sfânt este o persoană pentru că El dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”. MS 20, 1906, p.9
6. “Duhul Sfânt este Mângâietorul, în numele lui Hristos. El Îl personfică pe Hristos, totuşi
este o personalitate distinctă.” MS 93, 1893
7. “Tatăl , Fiul şi Duhul Sfânt, puteri infinite şi omnisciente, primesc pe cei care intră cu
adevărat într-o relaţie de legământ cu Dumnezeu. Trei agenţi distincţi, Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, lucrează împreună pentru fiinţele omeneşti”. MS 27a, 1900


2 thoughts on “Trinitate

  1. Cine este Domnul amintit în 2 Corinteni 3, 17?
    Daca Domnul este Domnul Iisus Hristos,
    atunci Duhul, din acest text, este ínsuşi Iisis Hrostos.
    Nu sunteţi de aceiaşi părere?

    • concluzii asupra unui subiect de o asemenea anvergura nu se pot trage pe baza unui text biblic sau doua. din pasaj se poate intelege foarte bine faptul ca Duhul Sfant este numit Dumnezeu (termenul din limba greaca pentru Domnul este folosit adesea in dreptul dumnezeirii – kurios)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.