Despre Dumnezeu – Trinitate sau Trio ceresc?

Cuvântul „trinitate” vine din limba latină („trinitas”) și înseamnă „triadă”. Acest termen nu apare nici în Biblie și nici în scrierile Spiritului Profetic. Cu toate acestea Biblia vorbește despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt, oferind detalii despre fiecare. Materialul de față își propune să analizeze  care este învățătura Bibliei și a Spiritului Profetic pe această temă, iar la final vom analiza care este diferența dintre dogma romano-catolică cu privire la trinitate și care este învățătura Spiritului Profetic.

Scurt istoric

            Arianism. Învățătura lui Arie (cca 256-cca 336), preot in Alexandria, discipol al lui Lucian de Antiohia, acesta din școala lui Origen (185-254), care, invocând anumite texte biblice (Pilde 8, 22 ; In 14, 28 ; 17, 3), susține că ființa lui Dumnezeu este unică și incomunicabilă, și trage concluzia că Fiul nu are o natură identică cu Tatăl. Separând firea Tatălui de cea a Fiului, Arie face o diferență între “născut” și “creat”, de unde inferioritatea Fiului. Fiul e Dumnezeu nu în mod adevărat, prin naștere, ci este creat, de aceea El are un început. Arie a formulat erezia sa spunând: “A fost un timp când Fiul nu era”, adică Tatăl a existat înainte de, și fără Fiul. Fiul nu este de aceeași natură cu Tatăl, dar se deosebește de celelalte creaturi. El e cea dintâi dintre creaturi, înțelepciunea creată sau “chipul” lui Dumnezeu, instrumentul prin care Tatăl a creat celelalte creaturi.

Semi-arianism / Macedonianism. Macedonianismul a apărut în secolul al 4-lea. Nega faptul că Duhul Sfânt este persoană și nega divinitatea Sa. Potrivit acestei teorii Duhul Sfânt a fost creat de către Fiul și este subordonat Tatălui și Fiului.

AFIRMAREA EXISTENŢEI UNUI SINGUR DUMNEZEU MANIFESTAT ÎN TREI PERSOANE DIVINE

 • Învăţătura Scripturii

“Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Geneza 1:26

“Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.” Deuteronom 6:4

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Matei 28:19

“Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”” Ioan 20:28

„Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.” 2 Corinteni 13:14

“după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” 1 Petru 1:2

“Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.” 1 Ioan 5:7

 • Învăţătura Spiritului Profetic
 1. “Există trei persoane vii ale trioului ceresc; în numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – aceia care Îl primesc pe Hristos prin credinţă vie sunt botezaţi şi aceste puteri vor coopera cu cei supuşi cerului în eforturile lor de a trăi o viaţă nouă în Hristos.” Ev.615
 2. Dumnezeirii I s-a făcut milă de rasa omenească şi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt s-au angajat să ducă la îndeplinire planul de mântuire.” CH 222
 3. “Faceţi în aşa fel încât cele trei mari puteri ale cerului, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să fie eficienţa voastră. Aceste puteri conlucrează cu cel care se predă fără rezerve lui Dumnezeu.” SW, 23.02.1904, p.122
 4. “Sfinţirea noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Este împlinirea legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu cei care s-au unit cu El, în părtăşie sfântă cu El, cu Fiul Său şi cu Duhul Sfânt. Aţi fost născuţi din nou ? Aţi devenit o fiinţă nouă în Isus Hristos ? Atunci cooperaţi cu aceste trei mari puteri ale cerului care lucrează în favoarea voastră.” ST, 19.06.1901
 5. “Cei care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, chiar la intrarea în viaţa creştină declară public că au lepădat slujirea lui Satana şi au devenit membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc.” 6T 91
 6. “Botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt” [Matei 28:19.] Cine sunt aceste trei mari Puteri ale Cerului? Suntem botezați în numele lor. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceste Puteri cerești își asumă un angajament dacă noi vom fi într-o relație bună cu Dumnezeu, în armonie cu lumina pe care o avem; dacă vom veghea împotriva ispitelor dușmanului; dacă ne vom împotrivi diavolului, va fugi de la noi, dacă vom veghea asupra apetitului nostrum – omul trebuie să-și facă partea. Iar atunci când coboară în apă pentru a fi botezat și se ridică din apă, el trebuie să trăiască o viață nouă și să se situeze în așa fel încât aceste trei mari Puteri să poată coopera cu el și el să poată coopera cu ele.” Ms 183, 1907, par.7
 7. „Botezul este o ceremonie foarte solemnă. Când bărbați și femei, cu adevărat convertiți, se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, acești trei reprezentanți ai autorității cerești privesc scena și acceptă angajamentul ființelor umane de a păși într-o viață nouă. Prin votul de la botez v-ați unit cu cele mai înalte puteri din curțile cerești, pentru a trăi o viață după modelul vieții lui Hristos. Îl laud pe Domnul cu tot sufletul meu că ați făcut acest pas.” Lt 174, 1909, par.3

 

ISUS HRISTOS

 • Învăţătura Scripturii

            “And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD: And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.” Exodus 6:2,3 KJV [… dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu IEHOVA. ]

“Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu Sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca „Domnul.” Exodus 6:2,3 [comparaţi cu versiunea KJV în engleză, folosită şi de EGW, în care se menţionează în versetul 3 numele IEHOVA, spre deosebire de versiunea Cornilescu unde este omis]

Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc.” Exod 3:2

“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii..” Isaia 9:6

“Am auzit glasul Domnului, întrebînd: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”” Isaia 6:8

“Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Coloseni 2:9

“„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” Apocalipsa 1:8

“Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.” Apocalipsa 22:12,13

 • Învăţătura Spiritului Profetic
 1. Hristos a fost Cel care, din rugul de pe muntele Horeb, i-a vorbit lui Moise, zicând: “EU SUNT CEL CE SUNT“… “Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce se numeşte EU SUNT m-a trimis la voi'” (Exodul 3,14). Aceasta a fost garanţia eliberării lui Israel. De aceea, când a devenit “asemenea oamenilor”, El Însuşi a declarat: EU SUNT. Pruncul din Betleem, blândul şi umilul Mântuitor, este Dumnezeu “arătat în trup” (1 Tim. 3,16). Şi nouă ne zice: “EU SUNT Păstorul cel bun”. “EU SUNT Pâinea vie”. “EU SUNT calea, adevărul şi viaţa”.” DA 25
 2. “La Ghedeon a venit chemarea din partea Domnului de a elibera pe poporul Său. În vremea aceea, el era ocupat cu treieratul grâului… Pe când lucra în ascuns şi linişte, el cugeta întristat la starea lui Israel şi se gândea cum ar fi putut fi îndepărtat jugul celor ce asupreau pe poporul lui. Deodată a apărut “Îngerul Domnului” şi i s-a adresat cu cuvintele: “Domnul este cu tine, viteazule!” Îngerul şi-a ascuns slava divină a prezenţei Sale, dar El nu era altul decât Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când un profet sau un înger transmitea o solie divină, cuvintele sale erau: “Domnul spune, voi face aceasta”, însă despre Persoana care a vorbit cu Ghedeon se spune: “Domnul i-a spus: Eu voi fi cu tine”.” TA 114
 3. “Pentru a mântui pe călcătorul Legii lui Dumnezeu, Domnul Hristos, Cel egal cu Tatăl, a venit pentru a trăi divinul în faţa oamenilor, pentru ca aceştia să înveţe să cunoască ce înseamnă să ai cerul în inimă. El a arătat ce trebuie să fie omul pentru a merita darul preţios al vieţii, care valorează cât viaţa lui Dumnezeu.” FE 179
 4. “Căutând să dea şi mai departe o bună îndrumare credinţei ei, Isus a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa”. În Hristos e viaţa originară, neîmprumutată, nederivată/pe care o are prin Sine Însuşi. “Cine are pe Fiul are viaţă” (1 Ioan 5,12). Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viaţa veşnică.” DA 530
 5. “Cu solemnă demnitate, Isus a răspuns: “Adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte să se nască Avraam EU SUNT“.
 6. Tăcerea s-a aşternut asupra acelei adunări. Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenţei veşnice, fusese pretins de acest Învăţător galilean ca aparţinându-I. El Se anunţase ca fiind Cel existent prin Sine Însuşi, Cel făgăduit lui Israel, “a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei” (Mica 5,2).” DA 470
 7. Iehova, Cel veşnic, Cel ce are viaţă în Sine Însuşi, Cel necreat, El Însuşi fiind Izvorul şi Susţinătorul a toate, este singurul îndreptăţit la suprema închinare şi adorare. Omului îi este interzis să dea oricui altcuiva locul cel dintâi în simţămintele sale sau în slujirea sa.” PP 305
 8. Iehova este numele atribuit lui Hristos. „Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit…”Isaia 12:2-4 “Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.” Isaia 26:2-4 (în eng. Căci în Iehova Domnul este putere veşnică”. ST. 3.05.1899, p.2
 9. “Domnul I S-a arătat lui Avraam în vremea de demult şi i-a zis: “Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Gen. 15,1). Aceasta este răsplata tuturor acelora care Îl urmează pe Isus Hristos. Să ajungi în armonie cu Iehova Emanuel – Acela “în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”, “în El locuieşte… toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2,3), să-L cunoşti, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide tot mai mult, ca să primească însuşirile Sale, să cunoască iubirea şi puterea Sa, să aibă bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos, să înţeleagă tot mai mult “care este lărgimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea dumnezeirii” (Efes. 3,18-19), – “Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul” (Isaia 54,17).” MB 35
 10. “Dacă oamenii leapădă mărturia Scripturilor inspirate cu privire la dumnezeirea lui Hristos, este zadarnic să discutăm această problemă cu ei, căci nici un argument, oricât de categoric ar fi, nu-i va convinge. “Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte” (1 Cor. 2,14). Nimeni dintre aceia care susţin această rătăcire nu poate avea o concepţie adevărată despre caracterul şi misiunea lui Hristos sau cu privire la marele plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului.” GC 524
 11. “Domnul Isus Hristos , divinul Fiu al lui Dumnezeu, a existat din veşnicie, ca persoană distinctă şi totuşi una cu Tatăl…” RH, 5.04.1906, p.8
 12. Hristos era Dumnezeu în esenţă şi în cel mai înalt sens. A fost cu Dumnezeu din toată veşnicia, Dumnezeu peste toate, binecuvântat.” RH, 5.04.1906, p.8
 13. “Din El [Cuvântul lui Dumnezeu] putem învăţa cât L-a costat mântuirea noastră pe Cel care de la început a fost egal cu Tatăl.” CT 13
 14. “Hristos este pre-existent şi Fiu al lui Dumnezeu, existând prin Sine…” ST 29.08.1900
 15. “El era egal cu Tatăl, infinit şi omnipotent… El este Fiul veşnic, care există prin Sine.” Ev. 615

 

 

DUHUL SFÂNT

 • Învăţătura Scripturii

“Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.” Geneza 1:2

“Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li s-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.” Isaia 63:10

“Şi Duhul m-a răpit, şi am auzit înapoia mea dîrdăitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei.” Ezechiel 3:12

Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci, Duhul m-a răpit şi m-a dus în curtea dinăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului! Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, şi un om stătea lângă mine. El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel şi împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel Sfânt, prin curviile lor şi prin trupurile moarte ale împăraţilor lor la moartea lor.” Ezechiel 43:4-7

“De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Matei 3:16, 17

“Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.” Marcu 13:11

Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.” Luca 2:26

“Dar mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26

“Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?”Fapte 5:3

Duhul i-a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!”” Fapte 8:29

“Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni.” Fapte 10:19

“Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborît la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.” Fapte 13:4

“Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie” Fapte 15:28

“Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.” Fapte 16:7

“şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: „Aşa vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta, şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” Fapte 21:11

“Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” Romani 8:26

“Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” 2 Corinteni 3:17

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” Efeseni 4:30

 • Învăţătura Spiritului Profetic
 1. “În copilărie şi tinereţe, El [Hristos] a avut un caracter desăvârşit, ceea ce i-a marcat viaţa de după aceea. El creştea în înţelepciune şi cunoştinţă. Când privea aducerea jertfelor, Duhul Sfânt Îl învăţa că viaţa Sa urma să fie jertfită pentru viaţa lumii.” TA 167
 2. “Noi trebuie să înţelegem că Duhul Sfânt, care este în aceeaşi măsură o persoană cum este şi Dumnezeu [Tatăl] o persoană, umblă prin aceste locuri.” Manuscript 66, 1899. (Dintr-o cuvântare ţinută elevilor de la şcoala din Avondale) Ev 616
 3. “Păcatului i se poate rezista şi poate fi biruit doar prin lucrearea puternică a celei de a Treia Persoane a Dumnezeirii, care nu vine cu o putere modificată ci în toată plinătatea puterii divine”. DA 671
 4. “Lucrarea este pusă/prezentată în faţa fiecărui suflet care ţi-a manifestat credinţa în Isus Hristos prin botez şi a devenit un beneficiar al lucrării celor trei persoaneTatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.” MS 57, 1900
 5. Duhul Sfânt este o persoană pentru că El dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”. MS 20, 1906, p.9
 6. Duhul Sfânt este Mângâietorul, în numele lui Hristos. El Îl personifică pe Hristos, totuşi este o personalitate distinctă.” MS 93, 1893
 7. Tatăl , Fiul şi Duhul Sfânt, puteri infinite şi omnisciente, primesc pe cei care intră cu adevărat într-o relaţie de legământ cu Dumnezeu. Trei agenţi distincţi, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, lucrează împreună pentru fiinţele omeneşti”. MS 27a, 1900
 8. „Mângâietorul pe care L-a promis Hristos că-L va trimite după înălțarea Sa la Cer, este Duhul în toată plinătatea Dumnezeirii, făcând cunoscută puterea harului divin tuturor celor care primesc și cred în Hristos ca Mântuitor personal. Sunt trei persoane vii ale trio-ului ceresc; în numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – cei care primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați, iar aceste puteri vor coopera cu cei care sunt supuși ascultători ai Cerului în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos.” Ms 21, 1906, par.11

Diferențe între dogma catolică despre Trinitate și

învățătura Spiritului Profetic despre Trio-ul ceresc

În anul 2020 catolicii i-au „dedicat” lui Ellen White un articol în cadrul seriei ”Ereticul săptămânii”. Articolul afirmă următoarele:

„Revelațiile pe care le-a primit dânsa au format baza doctrinei prin care ea și soțul ei James au fondat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea… Aceste doctrine includ: promovarea obiceiurilor dietetice evreiești; identificarea papei cu Antihrist; trei Persoane Divine separate și nu doctrina ortodoxă a Trinității; și alte învățături unice.”[1]

Dogma catolică pe scurt:

„Noi credem și mărturisim fără rezervă că există un singur Dumnezeu adevărat, infinit veșnic și care nu se schimbă, de necuprins, atotputernic, inefabil, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt; trei persoane, dar o singură esență, substanță sau natură.”[2]

Conciliul de la Florența este socotit de catolici edificator cu privire la trinitate, la care se adaugă și învățăturile lui Toma d’Aquino:[3]

„Tatăl, în mod activ și veșnic Îl generează pe Fiul, constituind persoana lui Dumnezeu, Tatăl.

Acest proces „generativ” este unul de „naștere”, dar nu în același mod în care un câine „naște” un alt câine, sau o ființă umană „naște” tot o ființă umană. Este o „naștere” intelectuală deoarece așa cum un „cuvânt” iese din gura cuiva, dar în același timp rămâne în ființa din care a ieșit. În același mod are loc ieșirea sau nașterea Fiului care are loc în viața interioară a lui Dumnezeu. Nu avem de a face cu două ființe, ci cu două persoane distincte din punct de vedere relational, în timp ce rămân întotdeauna una ca ființă.”[4]

„Distincția relațională este reală și personală, dar cu privire la natură, cuvintele lui Isus din Ioan 10:30 spun ”Eu și Tatăl suntem una.”, adică fiecare posedă aceeași natură infinită.”[5]

Aceste trei entități sunt realități distincte, relațional vorbind, așa cum existența mea, cunoașterea mea și voința mea sunt trei realități distincte în mine. Dar atât în om cât și în Dumnezeu aceste trei realități relaționale distincte subzistă într-o singură ființă.”[6]

Sinodul de la Toledo, din anul 675, a formulat următoarele cu privire la trinitate:

„Mărturisim și credem că sfânta și indescriptibila Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este un singur Dumnezeu în natura Sa, o singură substanță, o singură natură, o singură maiestate și putere. Recunoaștem în Trinitate distincția dintre persoane; afirmăm unitatea datorită naturii sau substanței. Cei trei sunt una, ca natură, dar nu ca persoană. Cu toate acestea, cele trei persoane nu trebuie să fie considerate separabile, din moment ce noi credem că nici una din ele nu a existat și nu a făcut ceva vreodată înainte, după sau fără celelalte persoane.”[7]

Observăm în multe din formulările catolice diverse speculații și ignorarea textului biblic, doar de dragul de a se potrivi cu teorii inventate tot de oameni sau de teama de a nu fi acuzați de triteism. Se poate observa faptul că Ellen White nu a pășit pe tărâmul speculațiilor ci a afirmat doar ceea ce Scriptura afirmă în mod clar. Credem că Dumnezeu este Unul singur, dar revelația nu oferă dovezi că cele trei persoane din Dumnezeire sunt o singură ființă, așa cum afirmă dogma catolică. În mod inspirat Ellen White a evitat folosirea termenului „trinitate” pentru a nu pune un semn de egal între dogma trinității (așa cum este înțeleasă în biserica romano-catolică, unde avem un amestec de adevăr cu diferite speculații omenești) și învățătura Bibliei. Toți oamenii sunt chemați să fie puternic ancorați în adevăr, și să evite amestecarea adevărului curat cu speculații omenești.

 • „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unulca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.” Daniel 7:13,14
 • „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că deacum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” Matei 26:64
 • „Dar Ştefan, plinde Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” Fapte 7:55

[1] https://catholicherald.co.uk/heretic-of-the-week-ellen-g-white/

[2] https://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P16.HTM

[3] https://www.catholic.com/magazine/online-edition/explaining-the-trinity

[4] https://www.catholic.com/magazine/online-edition/explaining-the-trinity

[5] Idem

[6] Idem

[7] https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/catholic-doctrine-on-the-holy-trinity.html


2 thoughts on “Despre Dumnezeu – Trinitate sau Trio ceresc?

 1. Cine este Domnul amintit în 2 Corinteni 3, 17?
  Daca Domnul este Domnul Iisus Hristos,
  atunci Duhul, din acest text, este ínsuşi Iisis Hrostos.
  Nu sunteţi de aceiaşi părere?

  • concluzii asupra unui subiect de o asemenea anvergura nu se pot trage pe baza unui text biblic sau doua. din pasaj se poate intelege foarte bine faptul ca Duhul Sfant este numit Dumnezeu (termenul din limba greaca pentru Domnul este folosit adesea in dreptul dumnezeirii – kurios)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.